Privacy Beleid

FysioHesse_logo
Sinclair Lewisplaats 516
3068 ED Rotterdam
Telefoon 010 - 421 24 00
P3
PRIVACY BELEID
FysioHesse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioHesse houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als FysioHesse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers of andere fysiotherapeuten in de praktijk. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van klanten worden door FysioHesse verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde (dossiervorming);
 • Communicatie over de behandelperiode;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandelsessie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen behandelperiode.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioHesse de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door FysioHesse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
 • Het verzorgen van de dossiervorming mbv Intramed;
 • Het verzorgen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren wbt declaraties en contracten (Vecozo)
 • Beveiligde mailcommunicatie na uw toestemming tussen fysiotherapeut en arts (Zorgmail)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft of dat dit wettelijk verplicht is.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens FysioHesse van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de data om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op !

 

Sinclair Lewisplaats 516
3068 ED Rotterdam
Telefoon 010 - 421 24 00